Jen chvilku…

Kondenzátor je zařízení, které dokáže uchovávat elektrickou energii. Hovoříme o tom, že se kondenzátor „nabíjí“ neboli vytváří „potenciál napětí“, když zařízením protéká proud.

Kondenzátor se skládá ze dvou nebo více elektricky vodivých ploch zvaných „desky“, které jsou od sebe izolovány materiálem zvaným dielektrikum. Jako dielektrika lze použít materiály, jako je vzduch, papír, slída nebo olej.

V prvním okamžiku, kdy protéká proud, dochází k přílivu elektronů na jednu desku. Ty se řídí přírodními zákony přitažlivosti. Jakmile se tato deska nasytí, je plně nabitá.

Množství náboje, kterého může kondenzátor dosáhnout, se nazývá kapacita a měří se ve faradech nebo mikrofaradech, µF.
Protiklad průtoku střídavého proudu způsobený kapacitou se nazývá „kapacitní reaktance“. Měří se v ohmech stejně jako odpor a induktivní reaktance.

U kondenzátorů vede proud před napětím o 90 stupňů.

Vzorec pro výpočet kapacitní reaktance neboli impedance kondenzátoru je:

Kapacitní reaktance, označovaná jako x sub c (XC), se rovná konstantě jeden milion (neboli 106) děleno součinem 2p ( neboli 6,28) krát frekvence krát kapacita.
kde:

XC = kapacitní reaktance měřená v ohmech.
f = je frekvence střídavého proudu v hertzích.
C = je kapacita v mikrofaradech.

Příklad:
Kondenzátor s kapacitou 106,1 mikrofaradu je připojen k obvodu střídavého proudu o napětí 120 V a frekvenci 60 Hz. Chcete-li určit průtok proudu ve vodiči, zjistěte nejprve kapacitní reaktanci kondenzátoru. Kapacitní reaktance se rovná 1 000 000 děleno 6,28 krát 60 hertzů krát 106,1 mikrofaradů, což je 25 ohmů. Nyní použijte Ohmův zákon a vydělte 120 voltů 25 ohmy, což se rovná 4,8 ampéru.

Remember the current will lead the voltage by 90 degrees so the current flow is 90 degrees ahead of the voltage sine wave.

Napsat komentář