MyECP : RewardsTermsAndConditions

Vydavatel: Vaši kreditní kartu MILITARY STAR (dále jen „karta“) (dále jen „účet“) vydává společnost Exchange Credit Program (dále jen „my“, „naše“ nebo „nás“) se sídlem v Dallasu, Texas. V těchto podmínkách programu se „vámi“ nebo „vaším“ rozumí všechny osoby odpovědné za dodržování této smlouvy, včetně osoby, která požádala o Účet, a osoby, které adresujeme výpisy z účtu, jakož i každá osoba, která souhlasí s tím, že bude na Účtu ručit, nebo která je oprávněným uživatelem Účtu.

Možnost získávat odměny: Pokud máte aktivovanou kartu s dobrou pověstí, jste automaticky zařazeni do programu odměn MILITARY STAR. Pokud je váš Účet v selhání, jak je popsáno ve smlouvě s členem karty, a/nebo je váš Účet z jakéhokoli důvodu zrušen a/nebo existuje jakékoli skutečné nebo podezření na podvod nebo zneužití v souvislosti se sbíráním bodů, vyhrazujeme si právo zakázat vám nebo jakémukoli oprávněnému uživateli na Účtu získávat a využívat body prostřednictvím vašeho Účtu až do dalšího zúčtovacího cyklu poté, co váš Účet přestane být v selhání, a způsobit, že přijdete o všechny body na svém Účtu. Pokud vaše body z jakéhokoli důvodu propadnou, nebudeme je na váš účet znovu přidávat. Pokud bude váš Účet z jakéhokoli důvodu zrušen, bude vaše členství v Programu ukončeno a všechny zbývající body propadnou.

„Dobrá pověst“ znamená účet, který není uzavřený, v úpadku, odepsaný, podvodný, zablokovaný po zemřelém, s pevným splátkovým kalendářem, zablokovaný při zrušení oprávnění k vypisování šeků, s překročeným úvěrovým limitem nebo v prodlení, protože po dva po sobě jdoucí zúčtovací cykly nebyla uhrazena minimální dlužná platba.

Získávání odměn: Za každý 1 dolar „čistých nákupů“ zaúčtovaných na váš účet získáte 2 body. Po nasbírání 2000 bodů automaticky obdržíte kartu odměn MILITARY STAR v hodnotě 20 USD, jak je vysvětleno níže. Body se získávají všude tam, kde je karta přijímána. Čistými nákupy se rozumí nákupy zboží a služeb uskutečněné vámi nebo jakýmkoli oprávněným uživatelem na vašem účtu po odečtení vrácení, refundace nebo úpravy kreditu zaokrouhlené na nejbližší dolar. Nárůst bodů se zahájí po „datu registrace“ do Programu. (Datum registrace je den, kdy vás schválíme jako člena Programu.) Žádné body nebudou uděleny zpětně. Body nezískáváte za nákupy v rámci programu Military Clothing, za úroky, neoprávněné nebo podvodné poplatky ani za poplatky jakéhokoli druhu.

Body udělené za nákupy, které jsou vráceny, refundovány nebo jinak upraveny, budou odečteny z vašeho zůstatku bodů. Výsledkem takových odečtů může být záporný zůstatek bodů; v takovém případě budou všechny získané body použity na snížení tohoto zůstatku a body nebudete moci uplatnit, dokud nebudete mít opět kladný zůstatek. Body se objeví na vašem vyúčtování.

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení určit, zda se jakákoli transakce kvalifikuje jako čistý nákup, a naše rozhodnutí je konečné.

Omezení získávání bodů: Získané body jsou nepřenosné, nemají žádnou peněžní hodnotu a nelze je použít jako úhradu jakéhokoli závazku vůči nám. Pokud dojde k jakémukoli skutečnému nebo domnělému podvodu nebo zneužití programu, nedodržení podmínek programu nebo jakémukoli zkreslení údajů z vaší strany nebo ze strany jakéhokoli oprávněného uživatele účtu, všechny nevyužité body propadají a žádné další body se nesčítají. Maximální počet bodů, které můžete v Programu nasbírat, není stanoven.

Vypršení platnosti: Platnost bodů odměn MILITARY STAR nekončí, pokud alespoň jednou za 12 měsíců uskutečníte nákup, který splňuje podmínky. Nevyužité a nevyčerpané body vám propadnou, pokud porušíte zákazy převodu bodů, prodáte nebo se pokusíte prodat body, vyhlásíte bankrot, porušíte smlouvu o členství v kartě nebo z jakéhokoli důvodu zrušíte svůj účet. Za body, jejichž platnost vyprší nebo propadnou, nemáte nárok na žádnou náhradu a ani ji od nás neobdržíte.

Proces automatického odkupu: Body získané během zúčtovacího cyklu nejsou k dispozici k proplacení, dokud nejsou zaúčtovány na vašem výpisu z účtu. Body za transakce provedené na konci zúčtovacího cyklu nebo v jeho blízkosti se mohou na vašem výpisu z účtu objevit až po uplynutí jednoho zúčtovacího cyklu. Jakmile nasbíráte požadovaný počet bodů, automaticky vám zašleme odměnovou kartu MILITARY STAR. Pro uplatnění bodů musí být váš účet v dobrém stavu. Kartu odměn MILITARY STAR můžete uplatnit kdekoli, kde je přijímána výměnná dárková karta. Odměnovou kartu MILITARY STAR nelze připsat na účet, vyměnit za hotovost, uplatnit na předchozí nákup nebo použít k nákupu dárkových karet či elektronických dárkových karet. Platnost odměnových karet MILITARY STAR končí 6 měsíců od data jejich vydání. Ztracené nebo odcizené odměnové karty MILITARY STAR nelze nahradit. Prodej odměnových karet MILITARY STAR je zakázán. Vyhrazujeme si právo zrušit účast v programu všem osobám, které budou přistiženy při prodeji nebo pokusu o prodej odměnových karet MILITARY STAR, a všechny nevyužité a nevyčerpané body propadnou.

Omezení programu: Vyhrazujeme si právo schválit, zamítnout nebo zrušit účast v Programu z jakéhokoli důvodu.

Právo na změnu/úpravu/zrušení: S výhradou požadavků na oznámení a dalších omezení stanovených platnými právními předpisy může Program výměnných kreditů kdykoli: (a) změnit, omezit nebo ukončit jakýkoli aspekt Programu nebo těchto Podmínek programu, včetně typů dostupných bodů a ceny bodů; (b) ukončit Program jako celek; (c) zcela nebo částečně změnit tyto Podmínky programu, včetně doplnění ustanovení týkajících se témat, která nebyla dříve řešena; (d) ukončit nebo nahradit jakékoli odměny podobnými odměnami nebo odměnami nižší, stejné nebo vyšší hodnoty; (e) přidat nebo zvýšit poplatky účtované v souvislosti s Programem; nebo (f) ukončit vaši účast v Programu z jakéhokoli důvodu. Změny mohou platit i zpětně a mohou mít vliv na neuhrazené transakce a body a mohou zahrnovat mimo jiné míru zisku bodů, počet bodů potřebných k získání odměn, typ transakcí, za které lze získat body, typ nebo hodnotu odměn, datum vypršení platnosti bodů a maximální počet bodů, které lze získat za zúčtovací cyklus nebo rok. Kterékoli z výše uvedených opatření může být provedeno i v případě, že tato opatření ovlivní hodnotu již získaných bodů. V případě ukončení programu nebo ukončení členství může program Výměna kreditů ukončit také platnost všech nevyužitých bodů nebo odměn, které v době ukončení programu zbývají. S výhradou požadavků na oznámení můžeme kdykoli změnit, omezit nebo ukončit jakýkoli aspekt Programu, aby byl v souladu s platnými právními předpisy.

Komunikace: Můžeme s vámi komunikovat ohledně jakékoli záležitosti související s Programem prostřednictvím pošty, telefonu nebo elektronické komunikace. Své kontaktní údaje můžete aktualizovat přihlášením ke svému účtu na adrese www.MyECP.com. neneseme odpovědnost za komunikaci, včetně karet military star rewards, ztracenou v důsledku změny adresy nebo jiných kontaktních údajů. i když se odhlásíte z odběru marketingových materiálů z programu výměnných úvěrů, pokud je vaše členství v programu military star rewards stále aktivní, budete nadále dostávat vztah /> provozní e-maily týkající se programu MILITARY STAR Rewards, pokud nebude váš účet zrušen.

Činnost programu a zákaznický servis: Aktivitu v Programu si můžete prohlédnout online na adrese www.MyECP.com nebo na měsíčním výpisu z účtu, kde je uveden počet nevyužitých bodů na vašem Účtu a případná aktivita při čerpání. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se Programu můžete také zavolat na číslo 1-877-891-7827 (další čísla pro mimopražské uživatele jsou k dispozici na adrese www.MyECP.com).

Nesrovnalosti týkající se bodů: Souhlasíte s tím, že nás neprodleně po obdržení výpisu z účtu informujete o jakýchkoli chybách týkajících se přidání nebo vymazání bodů na vašem účtu odměn, nejpozději však do šedesáti (60) dnů poté, co se chyba objevila na výpisu. Pokud nám to neoznámíte, bude váš výpis považován za správný a vy se vzdáte všech nároků na úpravy. Nesrovnalosti v bodech nepředstavují chyby ve vyúčtování. Platby na váš účet jsou splatné podle ustanovení vaší smlouvy o členství v kartě.

Omezená odpovědnost: Můžeme se vzdát jakéhokoli závazku, který pro vás vyplývá z těchto Podmínek programu, aniž bychom ztratili právo později stejný závazek vymáhat. Neztratíme žádné ze svých práv podle těchto Podmínek programu, pokud z jakéhokoli důvodu odložíme přijetí opatření. Pokud podnikneme jakékoli jiné kroky, neztrácíme žádná práva vyplývající z těchto Podmínek programu.

Pokud zákon nebo naše dohody s vámi nevyžadují jinak, Program výměnných kreditů ani žádná z jejich přidružených společností, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců nebo zástupců nenese vůči vám ani komukoli, kdo vaším jménem vznese nárok, odpovědnost v souvislosti s (a) jakýmkoli ukončením, změnou nebo dočasným pozastavením Programu; (b) jakýmkoli nárokem týkajícím se jakýchkoli produktů nebo služeb zakoupených za body získané prostřednictvím Programu; (c) jakýmkoli nárokem souvisejícím s jakoukoli jinou výhodou získanou v rámci Programu; (d) jakoukoli ztrátou, škodou, výdaji nebo nepříjemnostmi způsobenými jakoukoli událostí mimo naši kontrolu; (e) jakýmkoli obsahem, produkty nebo službami, které se objevují na webových stránkách, na něž vede odkaz z webových stránek Programu; nebo (f) jakýmikoli daněmi, které vám vzniknou v důsledku získání nebo uplatnění bodů nebo získání jiných výhod v rámci Programu. Bez ohledu na výše uvedené jsou veškeré naše závazky vůči vám v souvislosti s Programem omezeny na výši bodů, které jste získali v souladu s těmito Podmínkami Programu.

Sbíráním a uplatněním bodů v rámci Programu odměn MILITARY STAR souhlasíte vy a jakýkoli oprávněný uživatel na vašem účtu se všemi funkcemi, omezeními a restrikcemi Programu obsaženými v těchto Podmínkách, jakož i s jakýmikoli dalšími Podmínkami obsaženými v jakýchkoli Programech, propagačních akcích nebo transakcích, které mohou být vám nebo jakémukoli oprávněnému uživateli na vašem účtu čas od času nabízeny, a s jakýmikoli podmínkami v jakémkoli certifikátu, kupónu nebo dokumentu vydaném vám nebo jakémukoli oprávněnému uživateli na vašem účtu v rámci Programu odměn MILITARY STAR.

Program je neplatný: Program je neplatný tam, kde je to zakázáno federálními zákony. Tyto podmínky stanoví veškeré podmínky Programu a doplňují veškeré další podmínky poskytnuté námi nebo našimi zástupci. V souvislosti s Programem nemáme žádné další závazky nad rámec těch, které jsou popsány v těchto Podmínkách a jakýchkoli doplňujících podmínkách. Veškeré výklady těchto Podmínek, veškerá rozhodnutí o nesrovnalostech v bodech a řešení všech ostatních sporů jsou výhradně na našem uvážení a naše rozhodnutí jsou konečná.

Daně: Odpovědnost za určení i zaplacení případné federální, státní nebo místní daně z příjmu, poplatků nebo jiných plateb, které mohou být uloženy jakýmkoli vládním nebo regulačním orgánem na odměny získané prostřednictvím výkupu bodů, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto daně, poplatky nebo jiné platby uloženy v době výkupu bodů nebo později, nesete vy. V případě, že budeme povinni vykazovat daně, bude případné daňové hlášení provedeno na daňové identifikační číslo majitele účtu. Veškeré daňové důsledky, které mohou vyplynout z vaší účasti v Programu, konzultujte se svým daňovým poradcem.

Napsat komentář