t.His | Rock This Revival

Modlitba je důležitá, protože díky ní získáváme sílu a důvěru.

Pochybnosti, chaos a zmatek jsou dílem nepřítele. Udělá cokoli, aby vám zatemnil úsudek, zahltil myšlenky a udržoval vás v nejistotě.

Modlitba je nezbytná pro získání moci a sebedůvěry.

Zjistíte, že váš nebeský Otec stojí na rovné půdě. On nekolísá. Nemění se. Je stejný včera, dnes i zítra. Na to se můžeš spolehnout.

Nyní nám toto světlo září v srdci, ale my sami jsme jako křehké hliněné nádoby, které obsahují tento velký poklad. Z toho jasně vyplývá, že naše velká moc pochází od Boha, ne z nás samých (2. Korintským 4,7).

Modlím se také za to, abyste pochopili neuvěřitelnou velikost Boží moci pro nás, kteří mu věříme. Je to tatáž mocná síla, která vzkřísila Krista z mrtvých a posadila ho na čestné místo po Boží pravici v nebeských sférách (Ef 1,19-20).

Bůh nám totiž nedal ducha strachu a bázlivosti, ale ducha moci, lásky a sebekázně (2Tim 1,7).

Víte totiž, že když je vaše víra podrobena zkoušce, vaše vytrvalost má šanci růst. Ať tedy roste, neboť až se tvá vytrvalost plně rozvine, budeš dokonalý a úplný a nebudeš nic potřebovat (Jk 1,3-4).

Modlitba je důležitá, protože jejím prostřednictvím káráme ďábla.

Dábel tě neúnavně pronásleduje, a proto ho musíš neúnavně kárat. Každý den. Každou hodinu. V případě potřeby každou minutu.

Buďte jako žena ve Válečném pokoji; postavte se ke dveřím a prohlaste: „Nemůžeš mít mé manželství. Nemůžeš mít mou dceru. A rozhodně nemůžeš mít mého muže. Tento dům je pod novým vedením, a to znamená, že jsi venku!“

Podívejte se, co se děje v tomto domě.

Možná jen film, ale jasný důkaz, že modlitba je nezbytná.

Pokorně se tedy před Bohem modlete. Odolejte ďáblovi a on od vás uteče. Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám (Jk 4,7).

Zbraně spravedlnosti v pravé ruce používáme k útoku a v levé k obraně (2 Kor 6,7).

„Jdi ode mne pryč, satane! Jsi pro mě nebezpečnou pastí. Vidíš věci jen z lidského hlediska, ne z Božího“ (Mt 16,23).

Potom mu Ježíš řekl: „Jdi, satane! Vždyť je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit'“. (Mt 4,10).

Modlitba je důležitá, protože jejím prostřednictvím vyháníme démony z našeho života.

Dávejte si pozor, co do svého života vpouštíte. Dávejte pozor na dveře, které otevíráte.

To, co vypadá jako nevinná zábava, může být právě způsob, jak nepřítel vklouzne dovnitř a vytvoří si pevnost.

Desky Ouija, čtení z ruky a tarotové karty jsou mnohem nebezpečnější, než si možná myslíte. Pokud se jich chcete zbavit, je třeba se modlit.

Přítel vycítí citlivá místa, nezhojená zranění, neodpuštění a používá je k tomu, aby nás rozdělil. Pomocí modlitby však můžete převzít kontrolu.

Ježíš k sobě povolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc vyhánět zlé duchy a uzdravovat každou nemoc a chorobu (Mt 10,1).

Ježíš vyslal dvanáct apoštolů s těmito pokyny: Jděte a zvěstujte jim, že nebeské království je blízko. Uzdravujte nemocné, kříste mrtvé, uzdravujte malomocné a vymítejte démony (Mt 10,5-8).

Poté z nich jmenoval dvanáct a nazval je svými apoštoly. Měli ho doprovázet a on je posílal kázat a dával jim moc vyhánět démony (Mk 3,14-15).

Modlitba je důležitá, protože je terapeutická.

Když máš pocit, že se ti svět vymyká z rukou. Když vás zasáhnou bouře. Když vás ovládnou starosti. Když udeří nemoc a únava. Ať je modlitba vaší stabilitou, vaším klidem, vaším zklidněním.

Najdete v ní odpočinek a zotavení.

Ježíš odpověděl: „Proč se bojíš? Vždyť máte tak málo víry!“ Pak vstal, pokáral vítr a vlny a náhle nastal velký klid (Mt 8,26).

Ježíš spal v zadní části lodi s hlavou na polštáři. Učedníci ho vzbudili. Křičeli na ně: „Učiteli, je ti jedno, že se utopíme?“ „Ne,“ odpověděli. Když se Ježíš probudil, pokáral vítr a řekl vlnám: „Ticho! Uklidněte se!“ Najednou vítr ustal a nastal velký klid (Mk 4,38).

„Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji. Tvé utrpení skončilo.“ (Mk 5,34)

„Neboj se. Jen věř“ (Mk 5,36).

Modlitba je důležitá, protože je důkazem správného vztahu.

Díky. Chvála. Uctívání. Modlitba.

Pokud mají tyto úkony místo ve vašem každodenním životě, pak je velká pravděpodobnost, že máte vztah s Ježíšem Kristem. A to je, příteli, to nejlepší místo. Nemluvě o tom, že je to nejbezpečnější místo!

Bůh totiž tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj svět spasil (Jan 3,16-17).

„Musíš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání (Matouš 22,37).

Těm, kdo mě milují a poslouchají má přikázání, daruji neochvějnou lásku po tisíc pokolení (2. Mojžíšova 20,6).

Na závěr

Tak to vidíte. Dvanáct důvodů, proč učinit modlitbu součástí svého každodenního života. Nepovažujte ji za bonus nebo lagniappe. Modlitba je důležitá!

Napsat komentář