Márk 14:61-62 kommentár: Mikor halt meg Kajafás?

“És látni fogjátok az Emberfiát … eljönni az ég felhőin.” – Mikor halt meg Kajafás?

Mikor halt meg Kajafás? Márk 14:61-62 kommentár:

Mikor halt meg Kajafás? A Márk 14:61-62 következő kommentárjában Jézus a főpapnak válaszolva ezt mondja: “És ti látni fogjátok az Emberfiát … eljönni az ég felhőin”. Jézus a Máté 16:27-28-ban, a Máté 24-ben és a Márk 8:38-9:1-ben is megígérte, hogy nemzedékén belül visszatér. Nemrégiben a régészek azt állították, hogy feltárták Kaifás főpap sírját. Úgy tűnik, hogy Kajafás láthatta Jézust Isten jobbján ülni az Apostolok Cselekedetei 7-8-ban, István megkövezésekor. A főpap jelenlétében István felnéz, és látja Jézust Isten jobbján állni az ApCsel 8:57-ben. Két első századi római történetíró Kr. u. 66-ban feljegyzett egy csodás eseményt, amely úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus angyalok sokasága jelenlétében az égen. Vajon Kajafás is látta Jézust az ég felhőin jönni a zsidó háború idején? Ez a Kr. u. 66-ban történt csoda Izrael történelmének legtragikusabb háborújának kezdetét jelezte, egy olyan háborúét, amelynek kimenetelével a Biblia látszólag minden végidőkre vonatkozó jóslata szó szerint beteljesedett.1 A bizonyítékokat lásd az alábbi preterista kommentárban a Márk 14:61-62-hez.

A következők hihetetlennek tűnhetnek. Azonban minden információ elfogulatlan történelmi feljegyzésekből származik, és könnyen ellenőrizhető. A források a végén vannak felsorolva.

A sereg a felhőkben Kr. u. 66-ban. Ez volt a második eljövetel?

“És látni fogjátok az Emberfiát … eljönni az ég felhőin.” – Mikor halt meg Kajafás?

Néhány tudós úgy véli, hogy Kajafás főpap maradványait ebbe az ossuáriumba helyezték.

61 Jézus azonban hallgatott, és nem válaszolt. A főpap ismét megkérdezte tőle: “Te vagy a Messiás, az Áldott Fia?”. 62 “Én vagyok” – mondta Jézus. “És látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.”

A Márk 14:62-ben Jézus a következőket mondja válaszul a főpapnak: “És látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin”. Vajon Kajafás túlélte-e, hogy tanúja lehessen Jézusnak a mennyei felhőkön való eljövetelének? A következő bekezdésben szereplő információk nagy részét Ron, e honlap egyik olvasója bocsátotta rendelkezésünkre. A Márk 14:61-62-ben Jézus azt mondja, hogy a főpap megélheti, hogy lássa őt Isten jobbján. Ez a prófécia legalább részben beteljesedhetett az ApCsel 6-7-ben. Az ApCsel 6-7 szerint Istvánt a főpap és a Szanhedrin elé állították. Jelenlétükben István előadta az evangéliumot. Ezután azonnal kivégezték. Ekkor István az ApCsel 7:55-56 szerint a főpap jelenlétében felnézett az égre, és “látta az Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbján áll; és ezt mondta: “Íme, látom, hogy megnyíltak az egek, és az Emberfia áll az Isten jobbján””. István vádlói ezután az ApCsel 7:57 szerint befogták a fülüket, és rárontottak, hogy megöljék.”

A főpap, aki az ApCsel 6-7 szerint jelen volt István halálánál, szintén látta Jézust Isten jobbján, mint István? Ha igen, akkor ez az esemény kétségtelenül szó szerint beteljesíti a Márk 14:62-t: “”És látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmas jobbján ülni.”

A főpap is látta-e ekkor Jézust a mennyei felhőkön jönni, hogy átvegye országát? Dániel 7:13-14-ben Dániel látomást lát a Messiásról, aki az ég felhőin érkezik, hogy átvegye országát, miközben Isten jelenlétébe kerül a mennyben:

Éjszakai látomásomban láttam, és ott volt előttem egy emberfiához hasonló, aki az ég felhőivel jött. Közeledett a Napok Öregéhez, és bevezették a jelenlétébe. Hatalmat, dicsőséget és főhatalmat kapott; minden nép, nemzet és minden nyelvű ember imádta őt. Az ő uralma örökkévaló uralom, amely nem múlik el.”

Talán a zsidó főpap is látomást látott Jézusról, aki az ApCsel 7-ben az ég felhőin érkezett, hogy átvegye az ő országát? Ha igen, akkor a Márk 14:61-62 akkoriban teljes mértékben beteljesedett. Érdekes módon az is lehetséges, hogy Ananosz és Kajafás főpapok nem sokkal ezután látták Jézust az ég felhőin eljönni a Márk 14:62 beteljesedéseként. Amint arról alább szó lesz, Jézus később valóban eljött az ég felhőin, hogy ítéletet mondjon abban a nemzedékben, a Kr. u. 66 és Kr. u. 74 közötti zsidó háború idején. Mielőtt azonban megvitatnánk ezt az eseményt, beszéljünk egy másik módról is, amelyben Kaifás láthatta Jézust az ég felhőin eljönni, hogy Isten jobbján üljön.

Mint fentebb a Dániel 7:13-14-ben olvasható, Jézus, az Emberfia egy látomásban látja, amint az ég felhőin érkezik, és uralmat kap minden nemzet felett. Talán Kajafás, miután feltámadt a mennyei ítélőszékhez, szintén láthatta Jézust a mennyei felhőkön jönni, és az ítélet napján, miután Kajafás feltámadt a halálból, Isten jobbján, az Ő mennyei trónján ülni?

Történelmileg a zsidó főpap élethossziglan töltötte be ezt a szerepet. Ez azonban megváltozott a Római Birodalom idején, amikor a főpapok lényegében római bábok voltak, akik addig szolgálták a megbízatásukat, amíg ki nem estek a kegyeikből és le nem váltották őket. Kajafás Kr. u. 18-tól Kr. u. 36 körülig töltötte be a főpapi tisztséget, amikor Vitellius prokonzul leváltotta (Antiquities 18.95). Nem ismert, hogy Kaifás mennyi ideig élt ezután;2 azonban valószínűnek tartom, hogy legalább a zsidó háború kezdetét megélte. Kajafás Ananosz főpap veje volt. Ananosz Kr. u. 15-ig töltötte be a főpapi tisztséget, amikor 36 éves korában leváltották. Az sem ismert, hogy Ananus mikor halt meg, de ha Ananus Kr. u. 15-ben 36 éves volt, akkor a zsidó háború kezdetén, Kr. u. 66-ban 87 éves lehetett. Mivel Kajafás Ananosz veje volt, Kajafás valószínűleg ennél fiatalabb volt akkoriban. Bár a valószínűsíthető életkora alapján nem tudni, hogy Kaifás mikor halt meg, az azonban elég valószínű, hogy túlélte a zsidó háború kezdetét Kr.u. 66-ban.

Kaifás és Ananosz valószínűleg megélte a zsidó háborút: Úgy tűnik, hogy a főpap, akit Jézus a Márk 14:61-62-ben megszólít, szintén Ananosz volt. Ananus is túlélhette, hogy lássa Jézust, aki a mennyei felhőkön érkezik.

A Lukács 22:66-71-ben Jézust “mindkét főpap” elé állítják, mielőtt a Lukács 22:69-ben a Márk 14:61-62-hez hasonló igehirdetést tesz. A Lukács 22:66-ban említett két főpap Kajafás és Ananosz, Kajafás apósa. Amint fentebb említettük, Ananus Kr. u. 15-ig szolgált főpapként. Ezt követően öt fia és egy veje, Kajafás volt, akik mindannyian főpapként szolgáltak utána. Míg ez a hat pap főpapként szolgált, Ananus volt az, akiről úgy tartják, hogy ő volt az, aki valóban mozgatta a szálakat, akár nyíltan, akár tanácsadói szerepben. Ezt a tényt a János 18:13-24 látszik szemléltetni. E versek szerint miután Jézust letartóztatták, először Ananosz házába vitték. Itt Ananus kihallgatta Jézust, mielőtt Kajafáshoz küldték volna. Érdekes módon, bár hivatalosan nem főpap, Ananus főpapként van azonosítva a 23. versben. Ananoszt az első századi Izrael népe Isten főpapjának tekintette, és még leváltása után is ezzel a címmel azonosították. Bár az sem ismert, hogy mikor halt meg Ananus, valószínű, hogy Ananus túlélte a zsidó háború kezdetét Kr. u. 66-ban.3 Ez az elképzelés valószínűnek tűnik, tekintettel arra a tényre, hogy Ananus utolsó bábafia szolgált főpapként egészen Kr. u. 66-ig.D. 63-ig.

Kajafás valószínűleg megélte a zsidó háborút: Különböző hagyományok Kajafás halálával kapcsolatban

Noha, mint fentebb említettük, nem ismert, hogy mikor halt meg Kajafás, halálával kapcsolatban több különböző hagyomány is létezik. A negyedik század végi Apostoli Konstitúciók rögzítenek egy olyan egyházi hagyományt, amelyben Kajafás állítólag megölte magát, bár arról nem közölnek részleteket, hogy mikor és hogyan. “Tiberius Pilátushoz írt XI. századi levele” pedig úgy képzeli, hogy Tiberius parancsára Kajafást, Pilátust és más zsidó uralkodókat letartóztattak és Rómába vittek. Útközben Kajafás Krétán meghalt, és mivel a föld nem fogadta be a testét, egy kőhalommal fedték be. (A tizenkilencedik századig Knósszosz közelében volt egy hely, amelyet Kajafás sírjaként ismertek.)4 A szíriai egyháznak is van egy hasonlóan valószínűtlen hagyománya. A szír egyház úgy véli, hogy Kajafás később áttért a kereszténységre, és Flavius Josephusszal azonosítják.5 Tekintettel azonban arra, hogy Kajafás és Ananus az ApCsel 4:1-6 és az ApCsel 5:17,33 szerint Jézus halála után is folytatta a keresztények üldözését, nem valószínű, hogy Kajafás valaha is megtért. Természetesen ugyanilyen valószínűtlen, hogy Kajafás Flavius Josephus lenne. Ha azonban ez a hiedelem igaz, akkor úgy tűnik, hogy Kajafás valóban láthatta Jézust az ég felhőin jönni, ahogyan azt a Márk 14:61-62-ben megjövendölte, mivel Josephus a zsidó háborúról szóló történetében említi Krisztus második eljövetelének tűnő eseményt.

Jézus a zsidó háború kezdetén, Kr. u. 66-ban jelent meg először és talán legdicsőségesebben a felhőkben. Ekkor Flavius Josephus más történetírók mellett egy felhőkön látott angyalsereget jegyez fel. Ez az angyalok serege a felhőkön szó szerint megfelel a Jelenések 19. fejezetében leírt második eljövetel bibliai leírásának. A Jelenések 19-ben Jézus egy angyalsereget vezet lóháton az égen. A zsidó háború során Jézus a jelek szerint sokféle módon nyilvánult meg. Úgy tűnik, hogy ezek a változatos megnyilvánulások tükrözik mindazokat a változatos módokat, ahogyan Isten a Biblia során megjelent az embereknek. Emellett a parúziára vagy második eljövetelre vonatkozó minden bibliai részletet teljesítenek. Lásd: Történelmi bizonyítékok arra, hogy Jézust szó szerint látták a felhőkben az első században.

A Történelmi bizonyítékok arra, hogy Jézust szó szerint látták a felhőkben az első században, elmagyarázom, hogy a parúzia valószínűleg nem egy rövid, egyszeri esemény volt, amely csak Kr. u. 70-ben történt. A parúzia egy görög szó, amely királyi eljövetelt vagy látogatást jelent, gyakran hosszabb tartózkodással. Ezért hiszem, hogy Krisztus második eljövetele, a parúzia szintén egy olyan eljövetel vagy látogatás volt, amely Kr. u. 66-ban kezdődött és Kr. u. 70-ig tartott. Ennek az elképzelésnek a bizonyítékát a Márk 14:61-62-ben is megtaláljuk. Ha a parúzia csak Kr. u. 70-ben következett be, akkor nem valószínű, hogy Kajafás vagy Ananosz megélte volna ezt az eseményt. Josephus szerint a zélóták és az idumeusok felkeresték és megölték az egykori jeruzsálemi főpapokat Kr.u. 68:

De az idumeusok dühét nem csillapították ezek a mészárlások; hanem most a városba vonultak, és kifosztottak minden házat, és mindenkit megöltek, akivel találkoztak; a többi sokaságot pedig feleslegesnek tartották tovább gyilkolni, de a főpapokat keresték, és a nagyközönség a legnagyobb buzgalommal ment ellenük; és amint elfogták őket, megölték őket, majd a holttestükön állva, tréfából, megrótták Ananoszt a néphez való jóságáért, Jézust pedig a falról hozzájuk intézett beszédéért. Sőt, az istentelenségnek olyan fokára léptek, hogy holttestüket temetés nélkül elhajították… míg azokat, akik nem sokkal korábban szent ruhát viseltek, és a nyilvános istentiszteleten elnököltek, és akiket az egész lakható földön élők tiszteletre méltónak tartottak, amikor városunkba jöttek, meztelenül kidobták, és kutyák és vadállatok eledelének tekintették őket.6

Bár Kaifást és idősebb Ananust nem nevezi meg konkrétan a fenti Josephus, nem valószínű, hogy bármelyik férfi is túlélte volna ezt az ámokfutást. Ha Kajafás és Ananus akkoriban még élt, akkor ezt a két férfit is megjelölték volna a lemészárlásra, mivel Kajafást; akárcsak Ananus fiát, Ananus fiát; szintén az idősebb Ananus bábjának tartották. Így az idősebb Ananust tekintették az első század első felében a főpapságon belüli korrupció nagy részének végső forrásának, és Kajafás mellett valószínűleg őt is keresték volna ezekért az igazságtalanságokért, valamint a zélóták végső ellenségének, Rómának való rendíthetetlen hűségükért. Annak mélyreható magyarázatáért, hogy Kajafás és Ananus miért voltak hűségesek Rómához, lásd a Jelenések 13. fejezetének preterista kommentárját.

**JEGYZET** Ez egy ÚJ weboldal. Ha tetszett ez a cikk, oszd meg, lájkolj minket a Facebookon és kövess minket a Twitteren. Köszönjük!

Érdekel a PRETERISTA VÉLEMÉNYEK ESKATOLÓGIÁJA, vagy te is PRETERISTA vagy és küzdesz egy próféciával vagy igeverssel? Megtörtént, ahogy a Biblia mondja! Ha tetszett ez az esszé, nézd meg a PRETERISTA BIBLIA KOMMENTÁR-t, ahol részletes magyarázatot találsz a Bibliában található MINDEN FŐBB VÉGIDŐI PRÓFÉCIA MEGTELJESÜLÉSÉRŐL. Minél hihetetlenebb a prófécia, annál elképesztőbb és csodálatosabb a beteljesedés!

Szintén lásd: Történelmi bizonyíték arra, hogy Jézust szó szerint Látták a felhőkben az első században. Annak magyarázatáért, hogy a korszak vége és beteljesedése a zsidó háború alatt hogyan tükrözi a Genezis 1-3-at; hogyan tanítja a Biblia, hogy a halottak feltámadása a mennyei testek feltámadása a mennybe, nem pedig a tökéletesített földi testek feltámadása; és hogy a feltámadás a bukás tükörfordítása, lásd: Hogyan tükrözi a zsidó háború és a mennybe való feltámadás a Genezist és a bukást; és Hogyan oldja meg a preterizmus a Föld korának problémáját és fejti meg a Genezis rejtélyeit.

Mikor halt meg Kajafás? Márk 14:61-62 kommentár: Összegzés

A Márk 14:61-62 fenti kommentárja szerint úgy tűnik, hogy Kajafás nem halt meg, mielőtt látta volna Krisztust a felhőkön jönni.

Előző Következő

Márk 14:61-62 kommentár: Mikor halt meg Kajafás?

Szólj hozzá!