Markus 14:61-62 Commentaar: Wanneer stierf Kajafas?

“En gij zult de Zoon des mensen zien … komende op de wolken des hemels.”-Wanneer stierf Kajafas? Marcus 14:61-62 Commentaar: Samenvatting en hoogtepunten

Wanneer stierf Kajafas? In het volgende commentaar op Marcus 14:61-62 zegt Jezus in een antwoord aan de hogepriester: “En Gij zult de Zoon des mensen … zien komen op de wolken des hemels”. Jezus beloofde ook om binnen Zijn generatie terug te keren in Mattheüs 16:27-28, Mattheüs 24 en Marcus 8:38-9:1. Onlangs hebben archeologen beweerd dat zij het graf van de hogepriester Kajafas hebben opgegraven. Het lijkt erop dat Kajafas in Handelingen 7-8 Jezus aan de rechterhand van God kan hebben zien zitten tijdens de steniging van Stefanus. In de aanwezigheid van de hogepriester kijkt Stefanus op en ziet Jezus staan aan de rechterhand van God in Handelingen 8:57. Twee Romeinse geschiedschrijvers uit de eerste eeuw schreven een wonderbaarlijke gebeurtenis in 66 na Christus, die Jezus Christus lijkt te zijn in de aanwezigheid van een schare engelen in de lucht. Heeft Kajafas Jezus ook op de wolken des hemels zien komen tijdens de Joodse oorlog? Dit wonder in 66 na Christus markeerde het begin van de meest tragische oorlog in de Israëlitische geschiedenis, een oorlog waarvan de uitkomst de letterlijke vervulling was van schijnbaar elke eindtijdvoorspelling in de Bijbel.1 Voor bewijs zie het volgende preteristische commentaar op Marcus 14:61-62.

Het volgende lijkt misschien ongeloofwaardig. Echter, alle informatie is afkomstig uit onbevooroordeelde historische verslagen en is gemakkelijk te verifiëren. Bronnen vermeld aan het eind.

Het leger in de wolken in 66 na Christus. Was dit de wederkomst?

“En gij zult de Zoon des mensen … zien komen op de wolken des hemels.”-Wanneer is Kajafas gestorven?

Sommige schriftgeleerden geloven dat het stoffelijk overschot van de hogepriester Kajafas in dit ossuarium werd geplaatst.

61 Maar Jezus zweeg en gaf geen antwoord. Opnieuw vroeg de hogepriester hem: “Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende?” 62 “Dat ben ik,” zei Jezus. “En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige en komen op de wolken des hemels.”

In Marcus 14:62 zegt Jezus als antwoord aan de hogepriester het volgende: “En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige en komen op de wolken des hemels.” Heeft Kajafas het overleefd om Jezus te zien komen op de wolken van de hemel? Veel van de informatie in de volgende paragraaf werd vriendelijk ter beschikking gesteld door Ron, een lezer van deze website. In Marcus 14:61-62 zegt Jezus dat de hogepriester mag leven om Hem te zien aan de rechterhand van God. Deze profetie kan, althans gedeeltelijk, vervuld zijn in Handelingen 6-7. Volgens Handelingen 6-7 werd Stefanus voor de hogepriester en het Sanhedrin gebracht. In hun aanwezigheid presenteerde Stefanus het Evangelie. Daarna werd hij onmiddellijk ter dood gebracht. Op dat moment keek Stefanus naar de hemel in aanwezigheid van de hogepriester in Handelingen 7:55-56 en “zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God; en hij zei: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God.'” De beschuldigers van Stefanus bedekten toen hun oren in Handelingen 7:57 en stormden op hem af om hem ter dood te brengen.

Zag de hogepriester, die volgens Handelingen 6-7 aanwezig was bij de dood van Stefanus, Jezus ook aan de rechterhand van God, zoals Stefanus dat deed? Zo ja, dan vervult deze gebeurtenis ongetwijfeld letterlijk Marcus 14:62: “En gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige”.

Zag de hogepriester op dit moment ook Jezus op de wolken des hemels komen om Zijn koninkrijk te ontvangen? In Daniël 7:13-14 ziet Daniël een visioen van de Messias die op de wolken des hemels komt om Zijn koninkrijk te ontvangen, terwijl hij in de tegenwoordigheid van God in de hemel wordt gebracht:

In mijn nachtelijk visioen keek ik, en daar was iemand als een mensenzoon voor mij, komende met de wolken des hemels. Hij naderde de Oude van dagen en werd in zijn aanwezigheid geleid. Hem werd gezag, heerlijkheid en soevereine macht gegeven; alle volken, naties en mensen van elke taal aanbaden hem. Zijn heerschappij is een eeuwigdurende heerschappij die niet zal voorbijgaan.

Misschien heeft de Joodse hogepriester in Handelingen 7 ook een visioen gezien van Jezus die op de wolken des hemels komt om zijn koninkrijk te ontvangen? Als dat zo is, dan was Marcus 14:61-62 op dat moment volledig vervuld. Interessant is dat het ook mogelijk is dat de hogepriesters Ananus en Kajafas kort daarna Jezus op de wolken des hemels hebben zien komen in vervulling van Marcus 14:62. Zoals hieronder zal worden besproken, kwam Jezus later inderdaad op de wolken des hemels ten oordeel in die generatie tijdens de Joodse oorlog van 66 na Chr. tot 74 na Chr. Maar laten we, voordat we deze gebeurtenis bespreken, ook een andere manier bespreken waarop Kajafas Jezus kan hebben zien komen op de wolken des hemels om gezeten te worden aan de rechterhand van God.

Zoals hierboven in Daniël 7:13-14 staat, wordt Jezus, de Zoon des Mensen, in een visioen gezien komend op de wolken des hemels en heerschappij gegeven over alle naties. Misschien heeft Kajafas na zijn opstanding uit de dood ook Jezus zien komen op de wolken des hemels en gezeten aan de rechterhand van God op Zijn hemelse troon op de Dag des Oordeels?

Historisch gezien vervulde de Joodse hogepriester deze rol voor het leven. Dit veranderde echter tijdens het Romeinse Rijk, toen hogepriesters in wezen Romeinse marionetten waren die hun ambtstermijn uitdienden totdat zij uit de gratie raakten en werden afgezet. Kajafas diende als hogepriester van 18 na Christus tot ongeveer 36 na Christus, toen hij werd afgezet door de proconsul Vitellius (Antiquiteiten 18.95). Het is niet bekend hoe lang Kajafas daarna nog leefde;2 maar ik denk dat het waarschijnlijk is dat hij op zijn minst het begin van de Joodse oorlog heeft meegemaakt. Kajafas was de schoonzoon van de hogepriester Ananus. Ananus diende als hogepriester tot 15 n. Chr. toen hij op 36-jarige leeftijd werd afgezet. Het is ook niet bekend wanneer Ananus stierf, maar als Ananus 36 jaar oud was in 15 n. Chr. dan zou hij 87 jaar oud zijn geweest aan het begin van de Joodse oorlog in 66 n. Chr. Aangezien Kajafas de schoonzoon van Ananus was, was Kajafas toen waarschijnlijk nog jonger. Hoewel het niet bekend is wanneer Kajafas stierf, gebaseerd op zijn waarschijnlijke leeftijd, is het zeer waarschijnlijk dat hij het begin van de Joodse oorlog in 66 na Christus overleefde.

Kajafas en Ananus overleefden waarschijnlijk om getuige te zijn van de Joodse oorlog: De hogepriester die door Jezus wordt aangesproken in Marcus 14:61-62 lijkt ook Ananus te zijn. Ananus overleefde wellicht ook de komst van Jezus op de Wolken des Hemels.

In Lucas 22:66-71 wordt Jezus voor “de beide overpriesters” gebracht, voordat Hij in Lucas 22:69 een soortgelijke proclamatie uitspreekt als in Marcus 14:61-62. De twee overpriesters waarnaar in Lukas 22:66 wordt verwezen zijn Kajafas en Ananus, de schoonvader van Kajafas. Zoals hierboven vermeld, diende Ananus als hogepriester tot 15 na Christus. Daarna had hij vijf zonen en één schoonzoon, Kajafas, die allen na hem als hogepriester dienden. Terwijl deze zes priesters als hogepriester fungeerden, wordt aangenomen dat Ananus degene was die werkelijk aan de touwtjes trok, hetzij openlijk, hetzij in een adviserende rol. Dit feit lijkt te worden geïllustreerd in Johannes 18:13-24. Volgens deze verzen werd Jezus, nadat Hij gearresteerd was, eerst naar het huis van Ananus gebracht. Hier werd Jezus ondervraagd door Ananus voordat hij naar Kajafas werd gestuurd. Interessant is dat Ananus, hoewel niet officieel hogepriester, in vs. 23 als hogepriester wordt geïdentificeerd. Ananus werd door het volk van het Israël van de eerste eeuw beschouwd als de hogepriester van God en bleef deze titel dragen, zelfs nadat hij was afgezet. Hoewel ook niet bekend is wanneer Ananus stierf, is het waarschijnlijk dat Ananus het begin van de Joodse oorlog in 66 na Christus heeft meegemaakt.3 Dit lijkt waarschijnlijk, gezien het feit dat de laatste van Ananus’ marionettenzonen tot in 63 na Christus als hogepriester fungeerde.D. 63.

Kajafas leefde waarschijnlijk om getuige te zijn van de Joodse oorlog: Verschillende overleveringen over de dood van Kajafas

Hoewel het, zoals hierboven vermeld, niet bekend is wanneer Kajafas stierf, bestaan er een paar verschillende overleveringen over zijn dood. De Apostolische Constituties van de late vierde eeuw vermelden een kerkelijke traditie waarin Kajafas zichzelf zou hebben gedood, hoewel geen details worden gegeven over wanneer of hoe. “En de elfde-eeuwse Brief van Tiberius aan Pilatus stelt dat Kajafas, Pilatus, en andere Joodse heersers op bevel van Tiberius werden gearresteerd en naar Rome gebracht. Onderweg stierf Kajafas op Kreta en werd, omdat de aarde zijn lichaam niet wilde opnemen, bedekt met een steenhoop. (Tot in de negentiende eeuw was er een plaats in de buurt van Knossos die bekend stond als het graf van Kajafas.)4 De Syrische Kerk heeft ook een even onwaarschijnlijke traditie. De Syrische Kerk gelooft dat Kajafas zich later tot het Christendom bekeerde en wordt geïdentificeerd met Flavius Josephus.5 Maar gezien het feit dat Kajafas en Ananus na Jezus’ dood christenen bleven vervolgen volgens Handelingen 4:1-6 en Handelingen 5:17, 33 is het onwaarschijnlijk dat Kajafas zich ooit bekeerde. Het is natuurlijk even onwaarschijnlijk dat Kajafas Flavius Josephus is. Maar als dit geloof waar is, dan lijkt het erop dat Kajafas Jezus daadwerkelijk op de wolken van de hemel heeft zien komen, zoals voorspeld in Marcus 14:61-62, omdat Josephus in zijn geschiedenis van de Joodse Oorlog melding maakt van wat de tweede komst van Christus lijkt te zijn.

Jezus maakte Zijn eerste en misschien wel meest glorieuze verschijning op de wolken aan het begin van de Joodse Oorlog in 66 na Christus. In deze tijd schrijft Flavius Josephus, naast andere historici, over een leger van engelen dat op de wolken werd gezien. Dit leger van engelen op de wolken vervult letterlijk de Bijbelse beschrijvingen van de tweede komst zoals beschreven in Openbaring 19. In Openbaring 19 voert Jezus een leger van engelen te paard aan in de hemel. Gedurende de Joodse oorlog schijnt Jezus Zich op vele verschillende manieren gemanifesteerd te hebben. Deze verschillende manifestaties lijken een afspiegeling te zijn van alle verschillende manieren waarop God in de Bijbel aan mensen verscheen. Zij vervullen ook elk Bijbels detail betreffende de parousia of tweede komst. Zie het Historisch Bewijs dat Jezus letterlijk gezien werd in de Wolken in de Eerste Eeuw.

In Historisch Bewijs dat Jezus letterlijk gezien werd in de Wolken in de Eerste Eeuw, leg ik uit hoe het niet aannemelijk is dat de Parousia een korte eenmalige gebeurtenis was die alleen maar plaatsvond in 70 na Christus. Parousia is een Grieks woord dat een koninklijke komst of bezoek betekent, vaak met een langdurig verblijf. Daarom geloof ik dat de tweede komst van Christus, de Parousia, ook een komst of bezoek was dat begon in 66 na Christus en voortduurde tot 70 na Christus. Bewijs voor dit idee wordt ook gevonden in Marcus 14:61-62. Als de Parousia juist plaatsvond in 70 na Christus, dan is het onwaarschijnlijk dat Kajafas of Ananus leefden om deze gebeurtenis mee te maken. Volgens Josephus zochten de Zeloten en Idumeeërs de voormalige hogepriesters van Jeruzalem op en doodden hen in A.D. 68:

Maar de woede van de Idumeeërs was door deze slachtingen niet verzadigd; zij trokken nu de stad in, plunderden elk huis en doodden ieder die zij tegenkwamen; en wat de andere menigte betreft, zij achtten het onnodig om door te gaan met het doden van hen, maar zij zochten de hogepriesters, en het merendeel ging met de grootste ijver tegen hen tekeer; En zodra zij hen gevangen hadden, doodden zij hen, en toen zij bij hun dode lichamen stonden, beschimpten zij bij wijze van spot Ananus voor zijn goedheid jegens het volk, en Jezus voor zijn toespraak tot hen vanaf de muur. Neen, zij gingen zo ver in hun onbeschaamdheid, dat zij hun dode lichamen zonder begrafenis wegwierpen … terwijl zij, die kort tevoren de heilige klederen hadden gedragen en de openbare eredienst hadden voorgezeten, en die eerbiedwaardig waren geacht door hen die op de gehele bewoonbare aarde woonden, toen zij in onze stad kwamen, naakt werden uitgeworpen en gezien werden als het voedsel van honden en wilde beesten .6

Hoewel Kajafas en Ananus senior hierboven niet met name worden genoemd door Josephus, is het onwaarschijnlijk dat een van beide mannen deze rooftocht zou hebben overleefd. Als Kajafas en Ananus op dat moment nog in leven waren, zouden deze twee mannen ook gemerkt zijn voor de slacht, omdat Kajafas; net als Ananus, de zoon van Ananus; ook werd verondersteld een marionet van Ananus senior te zijn. Ananus senior werd dus gezien als de uiteindelijke bron van veel van de corruptie in het hogepriesterschap gedurende de eerste helft van de eerste eeuw en samen met Kajafas zou hij waarschijnlijk ook zijn gezocht voor deze onrechtvaardigheden samen met hun onwrikbare loyaliteit aan Rome, de ultieme vijand van de Zeloten. Voor een diepgaande uitleg over waarom Kajafas en Ananus loyaal waren aan Rome zie het preteristisch commentaar op Openbaring 13.

**NOTE** Dit is een NIEUWE website. Als je dit artikel leuk vond deel het, like ons op Facebook en volg ons op Twitter. Dank U!

Geïnteresseerd in DE PRETERISTISCHE BEKIJKING VAN ESCHATOLOGIE, of bent u een PRETERIST die worstelt met een profetie of vers? Het IS WEL gebeurd, precies zoals de Bijbel zegt! Als je dit essay leuk vond, zie dan PRETERIST BIBLE COMMENTARY voor een gedetailleerde uitleg over de VERVULLING VAN ALLE BELOFTE VOORSPELLINGEN IN DE BIJBEL IN DE EINDE TIJD. Hoe ongelooflijker de profetie, hoe verbazingwekkender en wonderbaarlijker de vervulling!

Zie ook Historisch Bewijs dat Jezus letterlijk in de Wolken werd gezien in de Eerste Eeuw. Voor een uitleg van hoe het einde van het tijdperk en de vervulling ervan tijdens de Joodse oorlog Genesis 1-3 weerspiegelen; hoe de Bijbel leert dat de opstanding van de doden een opstanding is van hemelse lichamen naar de hemel, niet een opstanding van volmaakte aardse lichamen; en hoe de opstanding een spiegelbeeld is van de zondeval zie Hoe de Joodse oorlog en de opstanding naar de hemel Genesis en de zondeval weerspiegelen; en Hoe het Preterisme het Leeftijd van de Aarde Probleem oplost en de Mysteries in Genesis ontrafelt.

Wanneer stierf Kajafas? Marcus 14:61-62 Commentaar: Conclusie

Volgens het bovenstaande commentaar op Marcus 14:61-62 lijkt het erop dat Kajafas niet stierf voordat hij Christus op de wolken zag komen.

Vorige Volgende

Markus 14:61-62 Commentaar: Wanneer stierf Kajafas?

Plaats een reactie